Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu a za podmínek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR – General Data Protection Regulation“, dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) a dle příslušných právních předpisů České republiky.

Správce osobních údajů

MILT s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČO 27620182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.119411 C.

Osobní údaje a účel jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které nám dobrovolně poskytli – zejména e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy, telefonní čísla, příp. další.

Pokud nám fyzická osoba poskytne dobrovolně své osobní údaje, při objednávce, při přihlášce na akci, kterou pořádáme, nebo které jsme partnerem, při potvrzení, že chce dostávat novinky, nebo jiným způsobem, pak tyto osobní údaje zpracováváme jen pro legitimní účely, a to po dobu nejdéle 10 let.

Osobní údaje zpracováváme pro účely plnění našich právních povinností, pro účely naší obchodní činnosti (zejména vyřizování objednávek a plnění smluvních závazků) a pro účely marketingové. Marketingové účely zahrnují:

  • využívání souborů cookies a s nimi pojenou cílenou reklamu a marketingové průzkumy – při první návštěvě našich stránek upozorňujeme na používání souborů cookies a na skutečnost, že využíváním našich webových stránek dává osoba s užíváním cookies souhlas, využívání souborů cookies přitom může každá osoba odmítnout, blokovat nebo vymazat, a to ve svém prohlížeči;

  • zasílání obchodních sdělení (zejména zasílání newsletterů, zpráv o novinkách, recenzích, akcích apod.) – na základě souhlasu osoby.

Marketingové účely se vztahují na činnosti, pořádané akce, služby a produkty poskytované společností MILT s.r.o. a dále poskytované jinými subjekty, pokud je MILT s.r.o. jejich partnerem.
Aktivním užíváním sociálních sítí ve vztahu k naší společnosti a k akcím, které pořádáme nebo kterých jsme partnerem, uživatel souhlasí se zpracováním jeho osobních dat pro marketingové účely na sociálních sítích.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a právo odvolat souhlas

Pokud fyzická osoba projeví zájem o zasílání obchodních sdělení, ať již souhlasem v listinné podobě nebo potvrzením, že chce dostávat novinky/newsletter na našich webových stránkách, udílí nám tím souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení.

Pro zasílání obchodních sdělení užíváme službu MailChimp.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může fyzická osoba kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu lze provést přímým odhlášením odběru novinek v rámci služby MailChimp nebo prostřednictvím odkazu v patě jednotlivých obchodních sdělení.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje poskytujeme výhradně těm subjektům, které s ohledem na daný účel zpracování osobních údajů s nimi přicházejí do styku, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze pro daný účel zpracování. Osobní údaje tak poskytujeme správcům našich informačních systémů vč. webových stránek, správci služby MailChimp, smluvním přepravcům (pro účely doručení zásilky se zbožím), našim partnerům na společných akcích, smluvním dodavatelům služeb (zpracování účetnictví apod.).

Vaše práva

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám tato práva:

  • na přístup ke svým osobním údajům (zejména zda a jaké Vaše údaje zpracováváme)

  • na opravu svých osobních údajů

  • na výmaz svých osobních údajů (není-li to v rozporu s jiným oprávněným zájmem)

  • na námitku proti zpracování

  • na omezení zpracování

  • na přenositelnost údajů

  • na podání stížnosti u dozorového úřadu (v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Svá práva můžete vůči nám uplatnit listovním psaním na adrese sídla naší společnosti, příp. částečně též formou odvolání souhlasu se zasíláním novinek (viz výše).